Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp
Tìm kiếm
STT SẢN PHẨM HÌNH ẢNH Đ.Vị
tính
S.LG ĐƠN GIÁ
(Gồm VAT)
1 INTEL Edison Compute Module
RS Stock No.833-0891
ManufacturerIntel
Mfr. Part No. 939910

 
Pcs 1 1,560,000
 
2 INTEL Edison breakout board
RS Stock No.833-0905
ManufacturerIntel
Mfr. Part No. 939977
Pcs 1 1,700,000
3 INTEL Edison board for Arduino
RS Stock No.833-0895
Manufacturer Intel
Mfr. Part No. EDI2ARDUIN.AL.K939976
Pcs 1 2,600,000