Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp
LGWM 1 - Mỡ EP chịu nhiệt độ thấp

Mỡ EP chịu nhiệt độ thấpSKF extreme pressure low temperature bearing grease
  • Xa gió
  • Vít tải

Thông tin chi tiết: LGWM 1
Publication Safety data sheet