Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp
LGHB 2 - Mỡ EP chịu nhiệt độ cao

Mỡ EP chịu nhiệt độ cao sử dụng trong công nghiệpSKF high load, high temperature, high viscosity bearing grease
  • Bạc trượt
  • Máy làm giấy
  • Thiết bị sàng rung nhựa đường
  • Thiết bị đúc liên tục
  • Vòng bi tang trống 2 dãy tư lựa có phớt che mỡ vận hành ở nhiệt độ trên 150 độ C
  • Chịu được nhiệt độ đến 200 độ C
Thông tin chi tiết: LGHB 2
Publication Safety data sheet