Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp
LGEM 2 - Mỡ EP với phụ gia Disulphite

Mỡ EP với phụ gia Disulphite Molybden cho thiết bị công nghiệp nặngSKF High viscosity bearing grease with solid lubricants
  • Vòng bi làm việc ở tốc độ chậm và tải rất cao
  • Máy nghiền
  • Máy kéo xích
  • Vòng bi trục bánh xe nâng
  • Máy xây dựng như máy đóng cọc, cần trục, móc cầu trục

Thông tin chi tiết: LGEM 2
Publication Safety data sheet